Ogólne Warunki Handlowe firmy LcM GmbH

§1 Oferta i jej akceptacja
§2 Cena zakupu i płatność
§3 Dostawa
§4 Wysyłka i odbiór
§5 Opakowania
§6 Zastrzeżenie własności
§7 Odpowiedzialność za wady rzeczowe
§8 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności i przedawnienie
§9 REACH
§10 Jurysdykcja, prawo właściwe i klauzula salwatoryjna


Preambuła
Dostarczamy przedsiębiorcom w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osobom prawnym prawa publicznego oraz funduszom specjalnym prawa publicznego wyłącznie na poniższych warunkach sprzedaży i dostawy. Obowiązywanie innych warunków – w szczególności warunków zakupów kupującego – wymaga naszego wyraźnego pisemnego potwierdzenia.

Kontrahentem przy zamówieniach, zwanym dalej „sprzedawcą”, jest firma:


LcM GmbH
Siemensstraße 26-28
32120 Hiddenhausen
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5223 189 66-30
Fax:+49 (0)5223 189 66 – 35
Mail:
 info@lcm-gmbh.eu

Nr w rejestrze handlowym: Sąd rej. AG Bad Oeynhausen HRB 10683
NIP: DE 257 216 326
Nr podatkowy spółki głównej: 310/5756/1540
Zarząd: Daniel Ludewig


§1 Oferta i jej akceptacja

§1.1 Nasze oferty są niewiążące. Zamówienia są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy potwierdziliśmy je na piśmie lub rozpoczęliśmy ich realizację. Ustne umowy, przyrzeczenia i gwarancje naszych pracowników – z wyjątkiem organów, prokurentów i generalnych pełnomocników – w związku z zawarciem umowy stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Również rezygnacja z tego wymogu formy pisemnej musi nastąpić na piśmie. Forma pisemna jest zawsze zachowana w przypadku faksu i e-maila.

§1.2 Klauzule uzupełniające do opisu towaru takie jak „około”, „jak już dostarczone”, „jak dotychczas” lub podobne dodatki w naszych ofertach dotyczą wyłącznie jakości lub ilości towaru, a nie ceny. Podobnie my rozumiemy takie informacje w zamówieniach kupującego.

§1.3 Nasze informacje o ilościach są przybliżone. W przypadku dostawy w zbiornikach nasadowych lub podłączonych na stałe oraz w pojazdach silosowych odchylenia w wysokości +/- 10% uzgodnionej ilości uważa się za zgodne z umową. Takie odchylenia ilościowe odpowiednio obniżają lub podwyższają uzgodnioną cenę zakupu.

§2 Cena zakupu i płatność

§2.1 Nasze ceny nie zawierają podatku VAT, zwłaszcza biorąc pod uwagę odpowiednie miejsce dostawy. Są one obliczane na podstawie ilości lub ciężarów określonych przez nas lub naszych poddostawców, chyba że odbiorca je określi za pomocą
cechowanych wag, a towar przewożony był na nasze ryzyko; wówczas jego ustalenia są decydujące dla kalkulacji ceny.

§2.2 Cena zakupu jest płatna gotówką netto w momencie dostawy towaru, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

§2.3 W razie przekroczenia terminu płatności możemy naliczyć odsetki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stawki bazowej.

§2.4 W przypadku zwłoki naliczamy odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej stawki bazowej oraz stawkę ryczałtową w wysokości 40 euro. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu szkód.

§2.5 Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie na poczet wykonania i po odpowiednim uzgodnieniu. Standardowe opłaty bankowe od transakcji płatnicze ponosi kupujący.

§2.6 Sprzedający ma prawo do wstrzymania i potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawnie stwierdzone, opierają się na tym samym stosunku umownym z nami lub uprawniają go do odmowy wykonania zgodnie z § 320 kodeksu cywilnego (BGB).

§2.7Jeżeli kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, w szczególności zawiesza płatności lub czek nie został zrealizowany, lub jeśli dowiemy się o innych okolicznościach, które podważają jego zdolność kredytową, jesteśmy uprawnieni do zażądania spłaty całego pozostałego długu z wyjątkiem roszczeń przedawnionych, nawet jeśli przyjęliśmy czeki/weksle. Jesteśmy również uprawnieni do żądania zaliczek lub zabezpieczeń. Ponadto możemy wstrzymać lub odmówić dalszych dostaw w całości lub w części, nie tylko z danej umowy, ale także z innych umów i zażądać natychmiastowej zapłaty gotówką za wszystkie dostawy.

§3 Dostawa

§3.1 Uzgodnione czasy i terminy dostaw są zawsze uważane za przybliżone, chyba że stały termin ustalony na piśmie jako termin dostawy.

§3.2Zdarzenia siły wyższej – w tym publiczne ograniczenia prawne oraz strajki oraz lokauty – uprawniają nas do odstąpienia od umowy. W takich przypadkach odszkodowanie za naruszenie obowiązków jest niemożliwe. Dotyczy to również sytuacji, w której nasi poddostawcy nie dostarczają na czas nie z naszej winy. Jesteśmy zobowiązani niezwłocznie poinformować kupującego o takich zdarzeniach.

§3.3 Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niemożliwości lub zwłoki w wykonaniu zobowiązań dostawy, jeżeli i w zakresie, w jakim niemożność lub opóźnienie wynikają z okoliczności spowodowanych przez kupującego, w szczególności z powodu spełnienia przez niego jego obowiązku wynikające z prawa publicznego
w związku z europejskim rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) w aktualnie obowiązującej wersji.

§4 Wysyłka i odbiór

§4.1 Ryzyko związane z transportem z miejsca dostawy zawsze ponosi kupujący, nawet w przypadku dostaw bez kosztów transportu lub dostaw bezpłatnych.

§4.2 Jeżeli kupujący odbiera towar w punkcie dostawy, on lub jego pełnomocnik musi załadować pojazd i przestrzegać przepisów prawa, w szczególności dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

§4.3 Kupujący jest zawsze odpowiedzialny za rozładunek i zmagazynowanie towaru.

§4.4 Jeśli nasi pracownicy pomagają przy rozładunku w przypadkach opisanych w poprzednich paragrafach od §4.2 do 4.4, działają na wyłączne ryzyko kupującego, a nie jako osoby działające w naszym imieniu. Koszty związane z czasem postoju i oczekiwania ponosi kupujący.

§5 Opakowania

§5.1 Jeśli dostarczamy w wypożyczonych opakowaniach, muszą one zostać nam zwrócone najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania przez kupującego w opróżnionym, idealnym stanie na jego koszt i ryzyko lub, w stosownych przypadkach, zwrócone do naszego pojazdu bezpłatnie na potwierdzenie odbioru.

§5.2 Jeżeli kupujący nie wywiąże się w terminie z obowiązku, o którym mowa w §5.1, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odpowiedniej opłaty za czas przekraczający 30 dni, a po bezskutecznym wyznaczeniu terminu zwrotu, z uwzględnieniem ww. zapłaty,
możemy zażądać zwrotu ceny nabycia nowych opakowań.

§5.3Nie wolno usuwać oznaczeń z opakowań. Wypożyczonych opakowań nie wolno wymienić ani uzupełniać. Kupujący ponosi ryzyko zmniejszenia wartości, zamiany i utraty. Decydujące są ustalenia po otrzymaniu w naszej firmie. Używanie wypożyczonego opakowania jako pojemnika magazynowego lub jego przekazywanie osobom trzecim jest niedozwolone, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie.

§6 Zastrzeżenie własności

§6.1 Własność towaru (towaru zastrzeżonego) przechodzi na kupującego dopiero wtedy, gdy cena zakupu i wszystkie inne roszczenia, w tym przyszłe roszczenia wynikające ze stosunków handlowych z nami, zostały w pełni uregulowane. Dotyczy to również płatności dokonywanych na poczet specjalnie podanych
roszczeń. W przypadku bieżących faktur zastrzeżona własność stanowi zabezpieczenie naszego roszczenia salda.

§6.2 Dopóki kupujący należycie wypełnia swoje zobowiązania wobec nas, jest on uprawniony do dalszego wykorzystania zastrzeżonego towaru w normalnej działalności pod warunkiem, że jego roszczenia z tytułu odsprzedaży zostaną przeniesione na nas zgodnie z § 6.5.

§6.3 Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych nawet po wyznaczeniu dodatkowego terminu, mamy prawo żądać wydania towaru zastrzeżonego bez wyznaczania kolejnego terminu i bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu odebrania towaru jesteśmy uprawnieni do ewentualnego wejścia na teren kupującego.

§6.4 Obróbka lub przetwarzanie zastrzeżonego towaru odbywa się bez zobowiązań z naszej strony. Jesteśmy uważani za producenta w rozumieniu § 950 kodeksu cywilnego (BGB) i nabywamy prawo własności produktów pośrednich i końcowych w stosunku wartości fakturowej naszych towarów zastrzeżonych względem wartości fakturowej towarów obcych; w tym zakresie kupujący przechowuje je dla nas na zasadzie powierniczej i bezpłatnie. Dotyczy to również połączenia i
pomieszania w rozumieniu § 947, 948 BGB zastrzeżonego towaru z towarami obcymi.
.

§6.5 Kupujący niniejszym ceduje na nas roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia wszystkich naszych roszczeń. Jeżeli kupujący sprzeda towary, do których mamy proporcjonalne prawo własności zgodnie z §6.4, ceduje na nas roszczenia wobec osób trzecich w odpowiedniej częściowej kwocie. Jeśli kupujący wykorzysta zastrzeżony towar w ramach umowy o dzieło lub podobnej umowy, ceduje na nas odpowiednie roszczenie.

§6.6 Kupujący w ramach normalnej działalności jest uprawniony do ściągania roszczeń z tytułu dalszego wykorzystania towaru zastrzeżonego. Jeżeli dowiemy się o faktach wskazujących na znaczne pogorszenie stanu majątkowego kupującego, musi on na nasze żądanie powiadomić swoich klientów o cesji, powstrzymać się od jakiegokolwiek rozporządzania roszczeniami, udzielić nam wszelkich niezbędnych informacji o stanie towarów, do których mamy prawo własności oraz o przekazanie scedowanych na nas wierzytelności oraz o przekazanie dokumentów w celu umożliwienia dochodzenia scedowanych wierzytelności. Dostęp osób trzecich do zastrzeżonego towaru i scedowane roszczenia należy nam niezwłocznie zgłosić.

§6.7 Jeżeli wartość przysługujących nam zabezpieczeń przewyższa łączne roszczenie wobec kupującego o więcej niż 50%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń na żądanie kupującego.

§7 Odpowiedzialność za wady rzeczowe

§7.1 Wymagane właściwości wewnętrzne i zewnętrzne towarów są określane zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, w przypadku ich braku zgodnie z naszymi opisami produktów, oznaczeniami i specyfikacjami, a w przypadku braku takich zgodnie z praktyką i zwyczajami handlowymi. Odniesienia do norm i podobnych przepisów, informacje w kartach charakterystyki, informacje o przydatności towaru oraz oświadczenia w
materiałach reklamowych nie stanowią zapewnień, gwarancji ani deklaracji zgodności. W szczególności odpowiednie zidentyfikowane zastosowania zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006 nie stanowią umowy o odpowiedniej jakości umownej ani zastosowania wymaganego w umowie.

§7.2 Jeśli poinformujemy kupującego ustnie, pisemnie lub poprzez testy, odbywa się to zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez odpowiedzialności z naszej strony i nie zwalnia kupującego z jego własnego badania dostarczonych towarów pod kątem ich przydatności do planowanych procesów i celów.

§7.3 W zakresie badania towaru i zgłoszenia wad mają zastosowanie przepisy ustawowe, takie jak §377 kodeksu handlowego (w skrócie HGB), z zastrzeżeniem, że kupujący musi nas powiadomić o wadach towaru na piśmie. Jeśli towary są dostarczane w paczkach, musi również sprawdzić oznakowanie każdej indywidualnej paczki, aby się upewnić się, że jest ona zgodna z zamówieniem.

§7.4 W przypadku uzasadnionego, terminowego zgłoszenia reklamacji, możemy zdecydować o usunięciu wady lub o dostarczeniu towaru wolnego od wad (uzupełnienie realizacji). Jeżeli uzupełnienie realizacji nie powiedzie się lub zostanie odrzucone, kupującemu przysługują uprawnienia ustawowe. Jeżeli wada nie jest istotna i/lub towar został już sprzedany, przetworzony lub przerobiony, przysługuje mu jedynie prawo do obniżenia ceny.

§7.5 Dalsze roszczenia są wykluczone zgodnie z § 8. Dotyczy to w szczególności roszczeń o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym towarze (szkody następcze spowodowane wadą).

§8 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności i przedawnienie

§8.1 Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, zaniedbania w rozpoczęciu umowy i czynu niedozwolonego – również za naszą kadrę kierowniczą i innych pełnomocników – tylko w przypadkach działania umyślnego i rażącego zaniedbania, z ograniczeniem do tego, co jest typowych szkód, przewidywalnych w momencie zawarcia umowy. Poza tym nie ponosimy odpowiedzialności, w tym za wady i szkody następcze.

§8.2 Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, o ile realizacja celu umowy jest zagrożona, w przypadku naszej odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, a także, jeśli przemilczymy podstępnie wady produktu lub zagwarantujemy ich brak. Nie ma to wpływu na zasady dotyczące obowiązku udowodnienia.

§8.3 Jeśli nie uzgodniono inaczej, roszczenia umowne, które kupujący może mieć wobec nas w związku z dostawą towarów i innymi naszymi usługami, wygasają po upływie roku od dostawy towarów. Nie dotyczy to naszej odpowiedzialności w razie
naruszenia zobowiązań wskutek działania rozmyślnego lub rażącego zaniedbania, zawinionego spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia.

§9 REACH

Jeśli kupujący poinformuje nas o zastosowaniu zgodnym z art. 37.2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania substancji chemicznych (rozporządzenia REACH) które wymaga aktualizacji
rejestracji lub raportu bezpieczeństwa chemicznego powoduje konieczność lub powoduje inny obowiązek zgodnie z rozporządzeniem REACH,
kupujący ponosi wszelkie ewentualne udokumentowane wydatki. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, które wynikają ze zgłoszenia takiego zastosowania i wypełnienia przez nas odpowiednich obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Jeśli ze względu na
ochronę zdrowia i środowiska nie będzie możliwe uwzględnienia takiego zastosowania jako zastosowanie zidentyfikowane, a kupujący wbrew naszej sugestii zamierza używać towar w sposób przez nas odradzany, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący nie może wysuwać przeciwko nam żadnych praw wynikających z powyższych zasad.

§10 Jurysdykcja, prawo właściwe, klauzula salwatoryjna

§10.1 Miejscem jurysdykcji jest nasz główny oddział lub siedziba kupującego, według naszego uznania.

§10.2 Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży towarów z późniejszymi zmianami (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, CISG z dnia 11 kwietnia 1980 r.).

§10.3 Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży towarów z późniejszymi zmianami (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, CISG z dnia 11 kwietnia 1980 r.).


Hiddenhausen, der 29.09.2021